Privacy Policy

Versie: 2
Versiedatum: 21/10/2020

1. Doel, toepassingsgebied en gebruikers

Dit document biedt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze website rechtstreeks bij u als betrokkene verzameld worden.

2. Referentie documenten

 • EU AVG 2016/679 (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG)
 • Informatiebeveiligingsbeleid
 • Lijst met wettelijke, regelgevende, contractuele en andere verplichtingen
 • Procedure voor het melden van gegevenslekken
 • Retentiebeleid voor persoonsgegevens
 • IT-beveiligingsbeleid
 • Procedure voor toegangsverzoek van betrokkenen
 • Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens
 • Procedure voor doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

3. Wat we nodig hebben

Ons Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens regelt het gebruik en de opslag van uw gegevens. U kunt het Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens raadplegen op https://pulso-europe.eu/policies/personal-data-protection-policy

Pulso Europe BV is een verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u als betrokkene ons verstrekt via deze website. De hieronder genoemde types persoonsgegevens geven een overzicht van het soort gegevens dat Pulso verwerkt van u als betrokkene.

Pulso kan de volgende soorten persoonsgegevens van u verzamelen om onze diensten te verlenen:

 • Identificeerbare persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contact- en/of adresgegevens
 • Eventuele vragen of opmerkingen die u ingeeft
 • Desgevallend bij inschrijvingsformulieren meer specifieke socio-demografische gegevens zoals leeftijd, geslacht, talen, opleidingsniveau, beroep, diploma's, geboortedatum, en algemene informatie om een overeenkomst aan te gaan

Pulso verwerkt uw persoonsgegevens op een van de volgende verwerkingsgronden, afhankelijk van de doeleinden:

 • Pulso verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u als betrokkene partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst.
  Deze verwerkingsgrond is van toepassing op inschrijvingsformulieren om te participeren in een samenwerking of het leveren van diensten.
 • Pulso verwerkt uw gegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  Deze verwerkingsgrond is van toepassing op het formulier voor toegangsverzoek van betrokkenen.
 • Pulso verwerkt uw informatie voor de gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door Pulso, behalve wanneer uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
  Deze verwerkingsgrond is van toepassing op contactformulieren, inschrijvingsformulieren voor evenementen en het inschrijven op nieuwsbrieven of andere communicatie.
 • Als er geen andere rechtsgrondslag van toepassing is, verwerkt Pulso uw gegevens nadat u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de beoogde doeleinden die beschreven worden op de pagina zelf  en / of de privacyverklaring of geïnformeerde toestemming van de geleverde dienst of product.

Als betrokkene kunt u weigeren of ervan afzien om persoonsgegevens te verstrekken, of in bepaalde gevallen bent u mogelijk verplicht om de persoonlijke gegevens te verstrekken. Het weigeren of afzien van het verstrekken van de vereiste persoonlijke gegevens kan bepaalde gevolgen hebben voor de uitvoering of levering van diensten of producten die door Pulso worden geleverd, waarbij het verzamelen van persoonlijke gegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

4. Waarom we het nodig hebben

We hebben uw persoonsgegevens nodig om u de volgende diensten te kunnen verlenen:

 • Het beantwoorden van uw vragen
 • Het aanbieden van producten en diensten
 • Het participeren of samenwerken voor de levering van gezamenlijke producten of diensten
 • Het verlenen van advies met betrekking tot onze producten en diensten
 • Het verlenen van informatie op maat van de organisatie die u vertegenwoordigt
 • Het informeren van nieuwe producten of diensten die interessant kunnen zijn voor u of de organisatie die u vertegenwoordigt

5. Wat we ermee doen

Pulso Europe BV kan uw persoonlijke informatie anonimiseren en de geanonimiseerde informatie verder verwerken voor statistische doeleinden en productverbetering, in overeenstemming met de oorspronkelijke doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Pulso Europe BV gevestigd in Kessel-Lo, België.
Hosting en opslag van uw data vindt plaats in de datacenters van:

 • Antwerp Datacenter gevestigd in Antwerp, Belgium
 • Rackspace Limited gevestigd in Slough, Verenigd Koninkrijk
 • Amazon Web Services, Inc. gevestigd in Frankfurt, Duitsland

Geen enkele externe partij heeft toegang tot uw gegevens, tenzij dit specifiek wettelijk verplicht is.

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt in een geautomatiseerd besluitvormings- of profileringsproces. Desgevallend wordt u hierover duidelijk geïnformeerd alvorens de verwerking van uw persoonsgegevens plaats vindt.

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld. In dat geval zal Pulso u voorafgaand aan die verdere verwerking informatie verstrekken over dat andere doel.

6. Hoe lang we de gegevens bewaren

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming  zijn we verplicht om uw gegevens slechts voor een bepaalde tijd te bewaren in overeenstemming met het Retentiebeleid voor persoonsgegevens. Nadat de bewaartermijn verstreken is worden uw persoonsgegevens gewist. Alle persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard voor marketing- en service-updatemeldingen, worden door ons bewaard totdat u ons laat weten dat u deze informatie niet langer wenst te ontvangen. Raadpleeg het Retentiebeleid voor persoonsgegevens op https://pulso-europe.eu/policies/data-retention-policy voor meer informatie over de gehanteerde bewaartermijnen.

7. Wat zijn uw rechten?

Mocht je van mening zijn dat je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, of wens je uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht van inzage, recht op rectificatie, en het recht op gegevenswissing. Als de verwerkingsgrond gebaseerd is op toestemming, dan heb je het recht om je toestemming op elk ogenblik in te trekken. Je hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen, alsook het recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering. Als betrokkene kan je je rechten uitoefenen via het formulier voor toegangsverzoek van betrokkenen op https://pulso-europe.eu/policies/data-subject-access-request-form

In het geval dat u een klacht wenst in te dienen over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, dan kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) via de contactgegevens hieronder. De functionaris voor gegevensbescherming onderzoekt uw klacht en werkt samen met u om de kwestie op te lossen.

Mocht u nog steeds van mening zijn dat uw persoonsgegevens niet volgens de wetgeving verwerkt werden, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

8. Contactgegevens

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke voor de dienst die onder deze privacyverklaring valt:

Pulso Europe BV
Diestsesteenweg 52 bus 0201
3010 Kessel-Lo
Belgium
Tel: +32 16 20 85 96
Fax: +32 16 20 86 60

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) via dpo@pulso-europe.eu of schriftelijke op het hierboven vermelde adres.