Ondersteuning voor snelle en duurzame re-integratie

Verzuim is een dure zaak. Niet alleen voor de maatschappij, maar ook voor de werknemer en de werkgever brengt afwezigheid een aantal directe en indirecte kosten met zich mee die best zoveel mogelijk ingeperkt worden. Bovendien wordt absenteïsme beschouwd als slechts het topje van de ijsberg, als een eerste zichtbare indicatie dat het minder goed gesteld is met het welzijn en de motivatie van de medewerkers. Iedereen in een organisatie heeft dus baat bij een goed strategisch verzuim en re-integratiebeleid. Pulso biedt daarnaast ook een aantal re-integratieprogamma's aan voor uw medewerkers. 

Het integraal re-integratieprogramma:

Gebaseerd op een Nederlands model van een Nederlandse toonaangevende organisatie bieden we een uniek programma dat gericht is op resultaat: een spoedig herstel en een snelle werkhervatting, waarbij ook het resultaat op lange termijn telt. De behandelmethode is wetenschappelijk gefundeerd, bewezen effectief en vastgelegd in protocollen. Het behandeltraject wordt aangevuld met interventiepakketten op het werk. Deze omvatten onder andere tussentijdse medische rapportage aan bedrijfsarts, tussentijdse procesinformatie aan werkgever/re-integratiecoach, telefonisch contact met werkgever/re-integratiecoach na afloop, terugval preventie, follow up gesprek en een afstemmingsoverleg met de betrokken actoren.

Re-integratie case management

Het re-integratie case management van Pulso omvat het oplossingsgericht faciliteren van de werkhervatting en legt minder de focus op de behandeling van de oorzaak van het verzuim. De methodiek bestaat uit vier vastgelegde fases, namelijk intake, analyse, aan de slag en opvolging, en heeft als belangrijkste uitgangspunten: evidenced based, maatwerk, het maken van verbinding tussen alle zichtbare en onzichtbare actoren in een re-integratietraject. Tijdens het re-integratie case management wordt gebruik gemaakt van online en offline oefeningen die terug te vinden zijn op de website www.zorgwerkportaal.be. De methodiek van Pulso is ontwikkeld in het kader van ESF-financiering aan de hand van 30 cases.

Intern re-integratie case management team

Als organisatie kan je ook voor kiezen om het re-integratiecase management zelf te organiseren. In dat geval kan Pulso je helpen bij het screenen, opleiden en superviseren van interne medewerkers.

Welke dienstverlening u ook kiest, Pulso houdt steeds rekening met de fases die momenteel voorgeschreven worden in de wetgeving rond re-integratie. Deze wetgeving formaliseert immers de stappen die doorlopen dienen te worden wanneer men een werknemer na ziekte/arbeidsongeschiktheid opnieuw het werk wilt laten hervatten.